Tìm kiếm chống thấm

Hỗ trợ chống thấm

  • Điện thoại: 024.666.37375
    Hotline: 024.666.37375

Tiền sử dụng đất được nợ tối đa 5 năm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định thu tiền sử dụng đất áp dụng từ ngày 1/3/2011. Nghị định mới bổ sung điều khoản những hộ gia đình, cá nhân chưa có khả năng tài chính có thể ghi nợ thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời gian ghi nợ tối đa là 5 năm. Trong trường hợp sau 5 năm vẫn chưa trả hết nợ thì các tổ chức cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Đối với tổ chức được Nhà nước được giao đất nhưng lại phân phối trái thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thì thu tiền sử dụng đất bằng 40% theo giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Riêng phần diện tích vượt hạn mức sẽ thu bằng 100% theo giá đất ở do UBND cấp tỉnh quyết định.

Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất lấn chiếm xây nhà ở trước ngày 15/10/1993 nếu phù hợp với quy hoạch khu dân cư và đủ điều kiện cấp giấy tờ nhà đất sẽ phải nộp tiền bằng 50% theo khung của UBND cấp tỉnh quy định. Trường hợp hộ gia đình sử dụng đất từ 15/10/1993 đến 1/7/2004 thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% theo giá của UBND tỉnh quy định.

Bách Hợp